Article 34 – Dret a la llibertat de matrimoni

1. L’home i la dona tenen dret a contraure matrimoni amb plena igualtat jurídica, amb independència de l’orientació sexual de la parella escollida lliurement.
2. Les relacions jurídiques de parelles de fet gaudeixen d’idèntics drets civils i socials que les famílies unides per matrimoni.
3. La separació matrimonial i el divorci són explícitament reconeguts i emparats per la llei, que en determinarà els requisits de procediment.