Article 32 – El principi de legalitat

1. La Constitució, la llei i la resta de l’ordenament jurídic esdevenen de compliment imperatiu per a tots els ciutadans, sigui quina sigui llur nacionalitat, residència o condició social.
2. Ningú no podrà ser sancionat ni condemnat per accions o omissions que no siguin explícitament i taxativament previstes en la llei amb antelació a la data en què s’executin.
3. Les penes privatives de llibertat i les mesures de seguretat postdelictuoses seran adreçades sempre a la reinserció social de l’individu, sens perjudici del corresponent component aflictiu.