Article 30 – Dret a protecció per malaltia i Seguretat Social

1. Amb independència de la situació administrativa o laboral, tothom té dret a l’assistència sanitària gratuïta en cas d’urgència.
2. Les prestacions de la Seguretat Social són garantides en règim de proporcionalitat equitativa a tots els ciutadans que hagin contribuït en el decurs de la seva vida a sostenir el sistema públic. La llei en fixarà les quantitats econòmiques mínima i màxima anuals, que mai no podran ser inferiors a la renda bàsica de vida digna.