Article 29 – Dret al treball

1. Tota persona té dret a treballar en condicions dignes, així com també que s’adoptin les mesures de seguretat laboral adients per a prevenir els riscos d’accident i a percebre un salari equitatiu.
2. Les organitzacions sindicals vetllaran perquè es compleixin els drets garantits en els convenis col·lectius i gaudiran de legitimació per a plantejar les reclamacions pertinents davant la jurisdicció social.