Article 27 – Presumpció d’innocència i tutela judicial

1. Qualsevol ciutadà pot interposar recurs d’empara en reclamació de tutela judicial efectiva davant la Sala de Garanties Constitucionals del Tribunal Suprem de la República, una vegada exhaurides les instàncies jurisdiccionals ordinàries.
2. Tothom té dret a la presumpció d’innocència, al jutge ordinari predeterminat per la llei, a la defensa i assistència jurídica d’advocat, a ser informat dels càrrecs imputats, a no declarar contra si mateix, a tenir un procés públic dins un termini raonable i a proposar les proves que consideri adients per a la seva defensa.