Article 25 – Tutela front de l’Administració

1. Els ciutadans tenen dret a dirigir peticions i plantejar queixes al síndic de greuges o al síndic local, o bé a tots dos, que hauran de ser contestades en el termini màxim de trenta dies.
2. Els municipis de més de 10.000 habitants hauran de tenir el síndic corresponent, que defensarà els drets dels ciutadans residents davant l’Administració municipal.