Article 22 – Dret a participar en els afers públics

1. Tots els ciutadans tenen el dret de participar en els afers públics mitjançant la institució democràtica del vot en les eleccions, que se celebraran amb una periodicitat màxima de cinc anys.
2. La convocatòria d’eleccions i de referèndums, que seran lliures i universals, és competència exclusiva del Parlament.
3. Tots els qui no hagin estat privats dels seus drets civils i polítics gaudeixen del dret de sufragi actiu i passiu.
4. Totes les persones, associacions i fundacions poden promoure iniciatives legislatives populars. La llei en determinarà els requisits i quòrums necessaris.
5. Tots els ciutadans tenen el dret inalienable d’accedir a funcions i càrrecs públics en condicions d’igualtat d’oportunitats.