Article 18 – Dret a la llibertat sindical i de vaga

1. Els treballadors i els empresaris gaudeixen del dret de crear organitzacions que defensin llurs respectius interessos legítims.
2. Tota persona podrà decidir lliurement si vol pertànyer o no a un sindicat i participar en les activitats d’aquest.
3. Els conflictes inherents a les relacions laborals entre empreses i treballadors s’han de resoldre per mitjà de la negociació i, si cal, per la mediació i l’arbitratge.
4. La llei regularà l’exercici del dret de vaga, sense cap altra limitació que la manifestació pacífica d’aquest dret.