Article 16 – La llibertat d’opinió i expressió

1. Tota persona té dret a expressar i difondre amb plena llibertat les seves opinions mitjançant la paraula o per escrit, o bé per qualsevol altre mitjà.
2. Tothom té dret a rebre informació lliure i veraç a través dels mitjans de comunicació, públics i privats. La llibertat de premsa resta garantida, i és el deure de tots els poders públics fomentar-la mitjançant les publicacions periòdiques, la ràdio, la televisió o qualsevol altre mitjà de difusió.
3. L’exercici d’aquests drets no pot ser restringit per cap tipus de censura prèvia.
4. Es reconeix el dret de guardar el secret professional sobre la font de procedència d’una informació a tothom qui treballi en qualsevol mitjà de comunicació, sens perjudici de les responsabilitats civils o penals en què pugui incórrer en cas de difamació.
5. Aquests drets només poden ser restringits per la legítima protecció dels menors, pel dret a l’honor, a la imatge i a la intimitat de les persones.