Article 15 – Llibertat a la pròpia imatge pública

1. Qualsevol ciutadà té dret que la seva imatge, la seva intimitat i el seu honor siguin respectats.
2. Tot ciutadà té el deure d’identificar-se, sempre que l’autoritat legítima li ho requereixi, en espais públics. Ningú no podrà portar el rostre ocult totalment, a fi i efecte d’evitar la impunitat.