Article 14 – La llibertat personal

1. Ningú no pot ser privat de la seva llibertat, lliure circulació i residència, llevat dels casos prèviament i explícita recollits en la llei.
2. Tot individu que sigui privat o restringit preventivament d’aquest dret fonamental ha de ser informat immediatament dels motius; romandrà sota protecció i custòdia policial, gaudirà d’assistència jurídica i tindrà dret a ser conduït davant el jutge que predetermini la llei en el termini màxim de vint-i-quatre hores.
3. Qualsevol persona a qui s’imputi un fet delictiu gaudeix del dret de ser sotmesa a judici en un termini raonable.