Article 11 – Drets dels menors d’edat

1. Els menors d’edat, i en especial els infants, gaudeixen de la protecció especial que els tractats internacionals i europeus els atorguen.
2. L’Estat garantirà el normal desenvolupament de la seva personalitat integral fins que assoleixin la majoria d’edat. 3. Els drets bàsics a l’educació, la formació física i cultural, així com a l’esport, seran mereixedors d’una cura especial i gaudiran de prioritat en l’assignació pressupostària de la despesa pública.