Article 10 – Protecció de la família

1. La família serà objecte d’especial protecció, amb independència que els afectats hagin decidit viure una relació heterosexual, homosexual, monoparental o de qualsevulla altra classe.
2. La bigàmia i la poligàmia són prohibides per l’ordenament jurídic, atès que atempten contra la dignitat de la persona.
3. Els poders públics fomentaran la conciliació entre la vida familiar i la professional, per mitjà de polítiques adreçades a protegir el nivell d’ingressos quan hom tingui cura de fills menors d’edat.
4. L’Estat fomentarà el repartiment equitatiu de les tasques de la llar entre tots els seus membres, amb independència del gènere.