Article 42-Drets e déuers des deputats

1. Es membres deth Parlament son independenti e solament arresponen deuant es sòns electors dera sua circonscripcion.
2. Cada deputat gaudís de plea libertat ara ora d’eméter eth sòn vòt, e donques, non ei obligat a seguir cap disciplina de partit.
3. Entà er enjudiciament des deputats contra qui se tramite un procediment criminau, serà competent eth/era jutge/essa naturau predeterminat pera lei, prealabla autorizacion dera Sala Penau deth Tribunau Suprèm dera republica, unic organ damb competéncia entà lheuar era immunitat parlamentària en cas de delicte.