Article 82-Renauiment de cargues

1. Era Sala de Gatges Constitucionaus se renauirà integralaments cada cinc ans.
2. Es sòns membres non pòden apartier a partits politics ne sindicats, ne exercir cap cargue public o d’auta activitat professionau o mercantila.